استنت حالبی

استنت حالبی

استنت حالبی یا دبل جی 

  • لوله باریک، انعطاف پذیر و بلند که طی عمل جراحی از طریق مجرای ادرار در حالب گذاشته می شود.
  • تقریبا از 2 هفته تا یک ماه باید در حالب بماند و سپس طی عمل جراحی سرپایی خارج شود.
  • استنت حالبی دو سر جی مانند دارد به این دلیل به آن دبل جی می گویند.
  • یک سر آن در ورودی کلیه یا همان لنگچه ثابت شده و سر دیگر آن در مثانه قرار می گیرد.

 

موارد استفاده از دبل جی  

بیمار دچار تنگی شدید حالب باشد به طوریکه عبور دادن دستگاه یورتروسکوپ از حالب غیر ممکن شود.

در مواقعی که سنگ خرد می شود و خرده های سنگ باید از حالب خارج شوند.

در اینصورت هم حالب باز می ماند و هم هنگام خروج خرده سنگها به حالب آسیب نمیزنند .
در مواقعی که حالب دچار چسبندگی شده و یا در پارگی حالب در تروما

عوارض دبل جی

درد شدید در ناحیه پهلو

خون ریزی در ادرار
دفع شن ریزه و خرده سنگ
 احساس سوزش و تکرر ادرار

راه های کاهش  عوارض دبل جی

نوشیدن فراوان مایعات
اجتناب از انجام کار سنگین و برداشتن بار سنگین
مراجعه در زمان تعیین شده جهت خروج دبل جی
رعایت  بهداشت فردی

 

کلید واژه ها: دبل جی استنت حالبی سنگ کلیه